Τίτλος Παραδοτέου: Π5.1 – Πρωτόκολλα πιλοτικής εκχύλισης και απομόνωσης βιοδραστικών φυτοκανναβινοειδών.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.