Τίτλος Παραδοτέου: Π4.3 – Πρωτόκολλα αναλυτικών μεθόδων ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτηρισμού των καινοτόμων συνθέσεων.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): UNI-PHARMA