Τίτλος Παραδοτέου: Π4.1 – Πρωτόκολλα παραγωγής καινοτόμων συνθέσεων και τελικών προϊόντων.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): UNI-PHARMA