Τίτλος Παραδοτέου: Π1.5 – Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Είδος Παραδοτέου: Δημοσίευση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΓΠΑ-ΕΓΕΦΠ