Τίτλος Παραδοτέου: Π1.1 – Φυτικά δείγματα και δείγματα σπόρων (τουλάχιστον 30) για φυτοχημική ανάλυση και εξαγωγή κανναβέλαιου από καλλιέργειες διαφορετικών περιοχών στην Ελλάδα.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΓΠΑ-ΕΓΕΦΠ